Bal Karnawałowy

REGULAMIN KONKURSU – „Konkurs programu Zgrana Rodzina pt. Nasze rodzinne podróże, te małe i duże.”.

§ 1
        Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na wykonanie pracy plastycznej lub fotografii programu „ZGrana Rodzina” jest Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra, zwany dalej: Organizatorem.

 2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Konkurs programu Zgrana Rodzina pt. Nasze rodzinne podróże, te małe i duże.”, zwany dalej Konkursem.

 3. Konkurs jest organizowany w związku z programem „ZGrana Rodzina”.

 4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby biorące udział w programie „ZGrana Rodzina” i posiadające kartę uczestnictwa w tym programie.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną.

 6. Konkurs trwa od dnia 07.02. 2019r.

 7. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

§ 2
Przebieg konkursu

 1. Celem konkursu jest zachęcenie rodzin do pobudzenia wyobraźni i rozwijania uzdolnień plastycznych oraz skłonienie uczestników konkursu do włożenia trudu w wykonanie pracy konkursowej, co pośrednio wpłynie na to, że nagrody otrzymane za udział w konkursie zostaną faktycznie wykorzystane.

 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w postaci opracowania w jakiejkolwiek technice malarskiej, rysunkowej lub fotograficznej.

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. Każda rodzina uczestnicząca w programie „ZGrana Rodzina” może złożyć w Konkursie tylko jedną pracę konkursową.

 5. Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie jest:

 1. zamieszczenie pracy konkursowej na profilu Zgranej Rodziny w portalu społecznościowym Facebook pod postem dotyczącym Konkursu.

 2. nadesłanie pracy konkursowej na adres e-mail Organizatora: biuro@zgranarodzina.pl.

 1. Zgłoszenia do Konkursu nie złożone w w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie potwierdza, że przesłana praca konkursowa jest jego oryginalnym pomysłem, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz że przysługują mu autorskie prawa, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich, projekt nie został nagrodzony lub wyróżniony w innym konkursie, oraz jest zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych prac konkursowych związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnych programu „Zgrana Rodzina”, tj.: w akcjach promocyjnych programu, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, kopertach, albumach, katalogach, notatnikach z możliwością zwielokrotnienia
  i wprowadzenia do obrotu, publikacjach w Internecie, w szczególności na stronie internetowej konkursu, stronie programu „ZGrana Rodzina” oraz profilu Facebook,
  bez jakichkolwiek roszczeń majątkowych ze strony uczestników Konkursu.

 4. Złożona w Konkursie praca konkursowa musi być opisana poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu uczestnika Konkursu w celu umożliwienia identyfikacji.

 5. Organizator może wyłączyć z Konkursu pracę konkursową w przypadku podejrzenia
  lub stwierdzenia naruszenia dobrych obyczajów, przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub przedmiotowego regulaminu.

 6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
  w przypadku, gdyby zgłoszona i udostępniona w Konkursie praca konkursowa naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

§ 3
Nagrody

 1. W Konkursie zostanie przyznanych 200 nagród.

 2. Nagrodą w Konkursie jest bilet wstępu na bal karnawałowy pt. „Podróż dookoła świata”, który odbędzie się w dniu 17 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Hali Akrobatycznej MOSIR przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze.

 3. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Liczba nagród jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń prac konkursowych.

 5. Lista nagrodzonych uczestników zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na profilu Facebook, a także może być rozpowszechniona innymi kanałami komunikowania.

 6. Lista uczestników, którym przyznano nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 7. Odbiór nagród możliwy jest w biurze głównym Zgranej Rodziny przy ul. Stary Rynek 1 w Zielonej Górze w poniedziałki i środy od godz. 9:00 do godziny 17:00, a we wtorki, czwartki i piątki od godziny 9:00 do godziny 15:00, za uprzednim pokwitowaniem oraz okazaniem aktualnej i ważnej karty Zgrana Rodzina.

§ 5
Pozostałe postanowienia

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 2. Przystąpienie do konkursu oznacza:

 1. akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

 2. wyrażenie zgody przez uczestnika na rozpowszechnianie jego wizerunku niezależne od działań Organizatora lub innych podmiotów upoważnionych (wskazanych) przez Organizatora, polegające w szczególności na publikacji tego wizerunku w sieci Internet
  i innych zewnętrznych nośnikach wizerunku w związku z prowadzonym konkursem,

 3. wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystywania jego wizerunku w dalszych akcjach marketingowych Organizatora;

 4. wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu jego danych osobowych, gdzie administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału
  w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Uczestnik w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie. W tym celu powinien zgłosić się do biura programu „ZGrana Rodzina” w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 1 i po potwierdzeniu tożsamości złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji organizator wykreśli daną osobę z listy konkursowej, tj. z grona uczestników Konkursu.

 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, nierzetelnych
  lub niekompletnych danych oraz informacji , w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje wyłączenie uczestnika
  z konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w konkursie uczestnika, który łamie warunki udziału w konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem.

 4. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie Programu „ZGrana Rodzina”. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków konkursu
  w czasie trwania konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu, stronie programu „ZGrana Rodzina” i profilu Facebook.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Promowane oferty

EDUKACJA

Długopisy zmazywalne i wkłady firmy FRIXION w specjalnej cenie

INNE

20% rabatu na plecaki szkolne

DLA DZIECI

20% rabatu na kredki