Regulamin

 
 
REGULAMIN
przyznawania, wydawania, przedłużania oraz korzystania
z Karty Zielonogórskiej Rodziny
 
§ 1
1.Regulamin Karty Zielonogórskiej Rodziny (dalej odpowiednio: „regulamin albo „karta”), określa warunki związane z uzyskaniem, użytkowaniem, przedłużaniem oraz kontrolą tej karty. Karta występuje w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej przeznaczonej na telefony komórkowe. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do każdej formy karty.

2.Karta, wydawana jest na wniosek w ramach realizacji Miejskiego Programu „ZGrana Rodzina” (dalej: program)  rodzicom / opiekunom prawnym,  posiadającym co najmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia i zameldowanym w Mieście Zielona Góra oraz ich    dzieciom zameldowanym w Mieście Zielona Góra (dalej: uczestnik programu).

3.Przez rodzica w rozumieniu regulaminu uważa się również osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci; rodzinę zastępczą swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, a także dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

4.Otrzymanie karty nie jest związane z sytuacją materialną rodziny ubiegającej się o wydanie karty. 

5.Karta wydawana jest w celu potwierdzenia uczestnictwa w programie i korzystania z uprawnień przewidzianych tym programem.

6.Emitentem karty jest Miasto Zielona Góra. 
§ 2

1.W celu otrzymania karty należy wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra (dalej: wniosek).

2.Wnioski dostępne są:

    1) na stronie internetowej www.zgranarodzina.pl;

    2) w Zielonogórskim Ratuszu - w Biurze Obsługi Programu przy ul. Stary Rynek 1;

    3) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej nr 22;

    4) w Recepcji CRS przy ul. Sulechowskiej nr 41.

3.Karta jest wydawana na podstawie zaakceptowanego wniosku, po sprawdzeniu spełniania przez osobę wnioskującą warunków,
o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

4.Karta może być wydana:

    1) osobie pełnoletniej;

    2) małoletniemu do lat 13 lub małoletniemu, który 13 lat ukończył – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 
5.Na karcie rodzica każdorazowo uwidocznione są dane małoletnich dzieci.

6.Karta jest wysłana na wskazany we wniosku adres korespondencyjny lub przekazywanado wybranego punktu odbioru. Odbiór karty następuje po okazaniu dowodu tożsamości uczestnika programu – rodzica. Do korzystania z karty w formie elektronicznej przeznaczonej na telefony komórkowe wymagane jest dodatkowo pobranie aplikacji mobilnej z adresu www.aplikacja.zgranarodzina.pl

7.Dane osobowe zawarte we wniosku podlegają przetwarzaniu na podstawie zgody -  art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 
8.Każdorazową zmianę danych osobowych (m. in. nazwisko, imię, adres) uczestnik programu – rodzic jest zobowiązany zgłosić do Biura Obsługi Programu w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie.

9.Aktualizacja danych na karcie jest dokonywana w trybie wydania karty.

10.Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 20 dni roboczych od dnia jego złożenia.

11.Karty wydawane są maksymalnie na 3 (trzy) lata z zastrzeżeniem, że datą ważności karty uczestnika programu – rodzica jest data urodzenia jego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – rodzic ma więcej niż jedno dziecko to wówczas datą ważności jego karty jest data urodzenia ( dzień i miesiąc) najstarszego dziecka. Jeżeli uczestnik programu – dziecko kończy 18 lat to wydana mu karta będzie ważna do daty jego 18 urodzin.

12. Uczestnicy programu mogą wnioskować samodzielnie o odnowienie im kart zgodnie z zasadami określonymi w ustępie 11. Odnowienie kart w przedmiotowym trybie jest dokonywane w trybie wydania karty. Uczestnik programu ma prawo wyboru wzoru karty.                                                                         

13.Wzory kart stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra.

14.Karta ma charakter imienny i nie może być użyczana bądź odstępowana przez uczestnika programu innym nieupoważnionym osobom.

15.Karta jest bezpłatna.

16.W przypadku utraty lub uszkodzenia karty, uczestnik programu – właściciel karty jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie emitenta karty – Miasto Zielona Góra.

17.Wydanie duplikatu karty podlega opłacie i stanowi koszt z tytułu jej ponownego wydruku w wysokości 20,00 złotych. Aby otrzymać duplikat należy dokonać wpłaty przelewem bankowym na konto PKO BP  57 1020 5402 0000 0502 0247 9855   Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13, w tytule przelewu wpisując: Opłata za duplikat Karty ZGrana Rodzina oraz imię i nazwisko posiadacza Karty. Z takim potwierdzeniem przelewu i dowodem osobistym należy zgłosić się po odbiór duplikatu do biura w Ratuszu.
§ 3
1.Karta uprawnia uczestnika programu do korzystania z  propozycji udzielanych przez partnerów programu.

2.Karta jest honorowana wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika programu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, emeryta / rencisty).
§ 4
 Aktualny katalog korzyści jest publikowany na stronie internetowej www.zgranarodzina.pl oraz jest dostępny w Biurze Obsługi Programu przy ul. Stary Rynek 1 w Zielonej Górze.
§ 5
1.Kontrolę uprawnień do korzystania z programu polegającą na ustaleniu tożsamości użytkownika karty mogą przeprowadzać wyznaczeni pracownicy partnerów programu.

2.Kontrola może obejmować żądanie okazania dokumentu tożsamości. 
§ 6
Zmiana regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej i podania do wiadomości uczestników programu w formie opublikowania w miejscach publicznie dostępnych(miejscach składania wniosków) oraz na stronie internetowej www.zgranarodzina.pl.
 
 
 

Promowane oferty

DLA DOMU

20% rabatu na obrusy i zasłony gotowe

MODA

20% rabatu na srebrną biżuterię

COŚ NA ZĄB

20% rabatu na całe menu

ZDROWIE I URODA

30% rabatu na zabiegi i bony upominkowe

ZDROWIE I URODA

20% rabatu na zabiegi regenerujące

MODA

20% rabatu na swetry Tom Taylor